Vyhledávání

Kontakt

Jazykové centrum RAGUSO
Václavská 20, Praha 120 00
100 m od stanice metra Karlovo náměstí.

+420 777 654 095

jc.raguso@gmail.com

Obecné kurzy pro veřejnost

 • A1- Kurz pro úplné začátečníky - BENVENUTI IN ITALIA

Studenti si osvojí lexikální a gramatikální struktury přímo při simulaci reálných situacích. Výuka probíhá dvoufázově: posluchač nejdříve naslouchá korektní výslovnosti a učí se porozumět, aby se dostal do fáze, kdy bude sám schopen "produkovat jazyk", slovem i písmem. Společně s vyučujícím si student vyvine aktivní lexikální portfolio, kterého využije při dalším studiu. Student obdrží v průběhu lekcí užitečné gramatikální přehledy. Didaktické moduly jsou koncipovány tak, aby došlo k osvojení veškerých kompetencí k získání certifikátu A1 (PLIDA, CILS).

Student se naučí:

- porozumět a používat běžně výrazy a formulace k uspokojování konkrétních potřeb

- představit sebe a ostatní, klást otázky o osobních údajích a odpovídat na ně (místo, kde bydlí, osoby, které zná, věci, které vlastní)

- reagovat jednoduchým způsobem na oslovení italsky mluvícího partnera, který hovoří pomalu a zřetelně.

 • A2 - Kurz pro mírně pokročilé začátečníky - TEMPO LIBERO

Kurz je určen posluchačům, kteří již mají za sebou zhruba roční studium italštiny v pravidelném kurzu. Předpokládá se zvládnutí jednotného a množného čísla podstatných jmen rodu mužského /o-i/ a ženského /a-e/, určitého a neurčitého členu, přídavných jmen, osobních a ukazovacích zájmen, časování sloves /-ere,- are-, ire/ v čase přítomném, způsobových sloves, rozkazovacího způsobu, základních číslovech 1-20 a nejčastějších spojek. V kurzu A2 se posluchači naučí gramatikální jevy, uvedené v přehledech pro certifikaci A2 /PLIDA a CILS/, zejména:

 • Přítomný cas indicativo presente nejčastěji používaných nepravidelných sloves
 • Passato prossimo
 • Budoucí čas futuro semplice
 • Přechodníkové vazby stare per + gerundio / sto mangiando/
 • Neosobní slovesné tvary /prší, je teplo/
 • Základní číslovky od čísla 21
 • Předložky a, di, in ve spojení se členem / vado alla stazione/.

Gramatiku si posluchači budou osvojovat vždy v přitažlivém kontextu. Naše jazykové centrum, v souladu s moderními zásadami glotodidaktiky, klade velký důraz na motivační složku. Výuka v malých skupinách umožňuje interaktivní přístup, kontexty lze takto uzpůsobit cílovým záměrům a osobním zájmům jednotlivých posluchačů. Ke standartním kontextům se řadí dialogy na témata: cestování, u lékaře, film a divadlo, profese, volný čas, e-mail, nákupy oděvů a doplňků.

Cílem kurzu je odbourání komunikační bariéry: absolvent bude schopen dialogu s italským partnerem za použití jednoduchých, ale efektivních výrazových prostředků, a to zejména na témata osobní sféra, nákupy, doprava. Naučí se stručně výjádřit své mínění, učinit pozvání, omluvit se. Na úrovni porozumění  si bude posluchač umět přečíst jednoduchý text jako inzerát, návod k užití, dopis, porozumět mu a vyhledat si v něm nejdůležitější údaje. Posluchač zvládne písmem produkci krátkých textů: vyprávění o sobě, rodině, přátelích, a také napsání krátkého neformálního dopisu – pozdravu.

Kurz je veden bilingvními lektorkami, absolventkami italské univerzity v oboru jazyky a moderní kultura, se specifickou přípravou v oblasti glotodidaktiky a didaktiky italštiny pro cizince.  Učební materiály jsou nejaktuálnější autentické texty,  texty pro výuku italštiny pro cizince, vypracované předními italskými univerzitami  a gramatické přehledy, které posluchač může využít pro samostudium. Není třeba si tedy pořizovat učebnice, veškeré materiály již jsou v ceně kurzu a budou poskytovány lektorkami v průběhu lekcí.

 • B1 - Kurz pro mírně pokročilé - RACCONTI ALLEGRI 

Kurz má za cíl posílit komunikativní schopnosti posluchačů ve standartním spisovném jazyce.

Studenti si osvojí slovní zásobu a gramatikální struktury úrovně B1 (přídavná jména, zájmena, slovesné tvary) při simulaci každodenního života v Itálii, naučí se samostatně komunikovat s využitím zdvořilostních forem.

Do programu kurzu spadají tyto aktivity:

 • Četba a porozumění nejběžnějších italských písemných textů srozumitelných rodilému Italovi se základním vzděláním (článek z novin, časopisu, návod k obsluze)
 • Četba literárního textu – krátkého příběhu, vypracování stručného obsahu
 • Recenze italského filmu nebo knihy
 • Vypracování formálního e-mailu
 • Simulace telefonátu: vyžádání informací, rezervace, objednávka
 • Simulace kratkých dialogů, vyjádření názoru, vysvětlení vlastní motivace, vyjádření dojmů a pocitů
 • Monolog - krátce referovat o situaci, povyprávět o událostech či zkušenosti

Kurz je veden bilingvními lektorkami, absolventkami italské univerzity, obor jazyky a moderní kultury, se specifickou přípravou v oblasti glotodidaktiky a didaktiky italštiny pro cizince. Při výuce je využívá nejnovějších materiálů pro výuku italštiny pro cizince, doporučených italskými univerzitami, nejaktuálnějších autentických italských textů a samozřejmě hodnotných literárních textů.

 • B2 - Kurz pro pokročilé - ALL'UNIVERSITA'

Tento pravidelný kurz je určen pro výrazně pokročilé studenty italského jazyka. Výstupní úroveň, B2, je požadovanou jazykovou úrovní pro studenta, který má zájem studovat v Itálii např. na univerzitě Università per stranieri v Sieně. Jednou z podmínek, uváděných v přehledech k certifikacím jazykové úrovně B2, je porozumění lekci na univerzitě. Náš kurz koncipuje moduly pro výuku se zasazením do prostředí univerzity. Setkáte se s realitou italského studenta, přednášek, povíme si, samozřejmě v italštině, jak to chodí u zkoušek. V dalších modulech si přečteme odborný článek, recenzi a inzerci k vyhlášení konkursu. Sestavíme si Curriculum vitae a budeme simulovat pohovor se zaměstnavatelem. V části, zvané laboratorio, vypracujeme riassunto, čili stručný výtah z odborného textu, odešleme pracovní mail, zhotovíme krátkou recenzi literárního textu.

V kurzu budeme studovat gramatiku, potřebnou ke zvládnutí certirtifikace PLIDA nebo CILS, a to zejména:

 • Nepravidelnosti podstatných jmen
 • Stupňování přídavných jmen
 • Kombinovaná zájmena, použití ´´ci´´ a ´´ne´´
 • Slovesné časy indicativo trapassato prossimo, passato remoto, congiuntivo presente, condizionale presente, passato, futuro anteriore, infinito passato, gerundio presente e passato

-Zvratné slovesné tvary  ´´mi´´, ´´si´´

-Předložky a jejich funkce

Student se naučí komunikovat bez výrazné námahy a napětí. Bude schopen se účinně vyjadřovat na témata, spadající do sféry jeho osobních a profesních zájmů. Student si osvojí zapojit se do diskuze jasným, sebejistým a zdvořilým způsobem.

Kurz je veden bilingvními lektorkami, absolventkami italské Univerzity Aldo Moro v Bari, obor jazyky a moderní kultura, se specifickou přípravou v oblasti glotodidaktiky a didaktiky italštiny pro cizince. Výuka probíhá s autentickými italskými texty, s objasňujícím komentářem v češtině.

Veškerý materiál k výuce je již zahrnut v ceně kurzu a studenti jej obdrží během lekcí.